Miljö

Policy

Macserien följer de lagar och krav som ställs från myndigheter.

Våra råvaror utvärderas kontinuerligt för att undvika miljöfarliga ämnen i de kemikalier vi producerar.

Vi granskar våra reningsanläggningar och säkerställer att de fungerar och används på ett miljöriktigt sätt.

I vår fabrik hushåller vi med naturresurser genom att återanvända allt spill- och processvatten. Det avfall 
som uppstår, det vi inte kan återvinna, skickas som farligt avfall.

Reningsteknik

Rent vatten är en förutsättning för allt liv och behovet av rent vatten fortsätter att växa.
Vattenrening är en avancerad process som separerar föroreningar från vatten.

Under 90-talet beslutade Sveriges regering att allt avloppsslam ska användas som gödningsmedel
för jordbruken. Slam består av de restprodukter som samlas upp vid rening av avloppsvatten från
hushållen. Eftersom reningsverken enbart är utrustade för att ta hand om avloppsvatten från vanliga
hushåll, ökar kraven på de industrier som släpper ut förorenat vatten till det kommunala vattennätet.

En typ av anläggning i Sverige som bidrar till förorenat vatten är biltvättarna. Det största problemet
med förorenat vatten är innehållet av miljöfarliga tungmetaller. Idag finns exakta krav och riktlinjer på
mängden tungmetaller anläggningarna får släppa ut. För att uppnå dessa krav installeras reningsverk i
anknytning till biltvättarna.

Som tillverkare och leverantör av rengöringsmedel till fordonsindustrin ser vi det som vårt ansvar
att erbjuda våra kunder en lösning för deras utsläppsproblem. Därför har vi valt att samarbeta med
Wash and Circulation System of Scandinavia AB, ett av Sveriges ledande företag inom reningsteknik.
Med hjälp av vår kunskap inom rengöringsmedel och kemikalier har vi tillsammans installerat Sveriges
första svanenmärkta biltvätt samt arbetat fram ett unikt system med 100% recirkulation.

Superkoncentrat

Macserien utvecklar, producerar och marknadsför superkoncentrat genom att minimera mängden
vatten i våra rengöringsprodukter. Systemet vänder sig till dig som sätter kvalitet och miljö i första hand.
Superkoncentrat ger dig som kund möjlighet att anpassa rengöringsprodukterna utifrån de tre viktigaste
kriterierna för rengöring: smutsighetsgrad, vattenkvalité och doseringsmängd.

Tillsätt bara vanligt vatten
Superkoncentrat består av en vattenfri tensid som blandas ihop med en komplexbildare, efter
max en timme ska vatten tillsättas i blandningen och ett koncentrat bildas. Våra representanter hjälper
dig med dosering på plats och ser till att du som kund får den perfekta blandningen för just ditt
ändamål. Vi tillhandahåller automatiska doseringsutrustningar som förhindrar överdosering och
därmed minskar kemikalieanvändningen.

Varför transportera vatten?
Superkoncentrat ger mindre volym att frakta och lagra, du får en enklare hantering av produkter
och slipper tunga fat och stora lager. Den minskade volymen leder till färre transporter vilket
både gynnar ekonomin och miljön. 

Varför betala för vatten?
Många rengöringsprodukter på marknaden är utspädda med vatten. Vi på Macserien ställer oss
frågan, varför betala för vatten? Superkoncentrat ger dig som kund möjlighet att optimera din
rengöring genom att anpassa doseringen efter mängd, smutighetsgrad och vattenkvalité.

Fler fördelar
Superkoncentrat sparar plats och kan kopplas direkt till en kemblandare för automatisk dosering.
Den minskade mängden vatten gör produkterna fryståliga.